บริการรมยาสินค้า

บริการรมยาสินค้า

สินค้าบางชนิดมีความจำเป็นต้องรมยาก่อนการส่งออก เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของประเทศปลายทาง ซึ่งทางผู้ส่งออกจะต้องทำการรมยาหรืออบยา เพื่อฆ่าเชื่้อและแมลงที่อาจจะติดไปกับสินค้า หลังจากรมยาแล้ว ทางเราจะออกใบรับรองการรมยา เพื่อให้ลูกค้าจัดส่งให้ผู้รับปลางทางสำหรับการดำเนินการนำเข้าที่ประเทศปลายทางต่อไป